Naam van het gebouw     identificatie van het compartiment       referentie status
Berekening van het Potentieel risico De referentiestatus is gewoonlijk de bestaande situatie.
DATA Symbool eenheid Resultaat
Commentaar[1]
Brandlastfactor q.[2]            
Permanente vuurbelasting (gebouw) Qi MJ/m≤[3] B. onbrandbare constructie, maar met max. 10% brandbare materialenvoor ramen, dakisolatie, dakbedekking, enz. 100 0[4] 100  
Mobiele (variabele) vuurbelasting Qm MJ/m≤ Door de gebruiker bepaald 0 500[5] 500  
      De berekende waarde van q is = q = 1,30
Verspreidingsfactor i[6]            
Temperatuurstijging T[7] INFO P DOOR GEBRUIKER BEPAALD (link met Info P) 500   500[8]  
Gemiddelde afmeting van de inhoud m[9] INFO P Berekende gemiddelde afmeting (link met info P) 0,42   0,42  
Reactie bij brand van de oppervlakken[10] M INFO P GEWOGEN GEMIDDELDE van de klassen (link met Info P)[11] 2,5   2,5  
      De berekende waarde van i is : i = 0,79
oppervlaktefactor g            
Theoretische lengte L m Bepaal de langste afstand tussen twee middelpunten van zijdenvan het compartiment. Dit is de theoretische lengte l.   250,00 250,00  
Totale oppervlakte compartiment Atot m≤ Bereken de totale grondoppervlakte van het compartiment   25000 25000  
Equivalente breedte b m Deel deze oppervlakte door de theoretische lengte. Dit geeft de equivalente breedte.     100,00  
Ligging aan de straat[12]     Gebouw bereikbaar aan een lange gevel lang   lang  
    INFO P De berekende waarde van g is : g = 3,89
ventilatiefactor v            
Mobiele (variabele) vuurbelasting Qm MJ/m≤ De mobiele vuurbelasting Qm, die al is ingegeven, wordt hier gebruikt.     500
STAP 1 : Hoogte van vloer tot dak[13] h m Bepaal de gemiddelde hoogte tussen vloer en plafond/dak in het compartiment.   12,0 12,0  
ventilatiecoŽfficiŽnt Bepaal de ventilatiecoŽfficiŽnt kals volgt :        
  STAP 1 m≤ Bekijk alle vensters, enkele beglazingen, plastieken vlakken en dgl.in het dak en het bovenste derde van de muren. Geef de oppervlakte ervan in m≤[14]   875,0 262,5  
  STAP 2 m≤ Geef de aerodynamische oppervlakte van rookafvoerkoepels of luiken in m≤   375,0 375,0  
  STAP 3 Nm≥/h Debiet van de mechanische rookventilatiesystemen.[15]   0 0  
    m≤ Totale oppervlakte van het compartiment 25000 ratio 2,55%
    % De ventilatiecoŽfficiŽnt k (berekend met deze waarden) of geschat k=  [16] 2,55%
    INFO P De berekende waarde van v is: v = 0,81
verdiepingenfactor e            
Verdiepingnummer[17] E #,# Mezzanines en platformen als decimaal bij het verdiepingnummer   0,00 0,00  
    INFO P De berekende waarde van e is: e = 1,00
toegangsfactor z            
Aantal toegangsrichtingen[18] Z # Het aantal toegangsrichtingen is Z (1 tot 4).   3 3  
hoogteverschil[19] H m Hoogteverschil†† inmeter (positief of negatief)   0,00 0,00  
  b m reeds ingegeven bij factor g     100,00
    INFO P toegangsfactor z z = 1,05
PotentiŽle Risico's            
      Waarde Potentieel risico voor:        
Brandlastfactor q. q 1,30 patrimonium (gebouw en inhoud) P 3,41  
Verspreidingsfactor i i 0,79 gebruikers (aanwezigen) P1 0,87 Datum van de analyse
oppervlaktefactor g g 3,89 activiteiten P2 2,62  
verdiepingenfactor e e 1,00   datum(s) van de analyse
ventilatiefactor v v 0,81    
toegangsfactor z z 1,05          

[1]
Motiveer hier uw keuze.
[2]
De factor qwordt berekend in functie van de vuurbelasting. Dit is de hoeveelheid warmte die vrijkomt per oppervlakte-eenheid, bij de volledige verbranding van alle brandbare materialen die zich in het beschouwde lokaal bevinden. Ze bestaat uit de variabele of ďmobiele" vuurbelasting Qm voor de inhoud en de "onroerende" of permanente vuurbelasting Qi voor het gebouw.
[3]
Voor Nederland: vuurbelasting in MJ/m≤ = 14 x vuurbelasting in kg vurenhout/m≤
[4]
door gebruiker bepaalde aanvulling of correctie.
[5]
door gebruiker bepaalde aanvulling of correctie
[6]
factor i duidt aan hoe gemakkelijk een brand zich kan verspreiden. Men berekent hem in functie van T, de temperatuurstijging die nodig is om de inhoud te doen ontvlammen of te beschadigen; van m, de gemiddelde afmeting (in meter) van de inhoud; en van M, de brandbaarheidklasse van de oppervlakken.
[7]
Men kan zich voorstellen dat de inhoud van een compartiment een bepaalde temperatuursverhoging kan verdragen zonder blijvende schade. Bv., als de 'inhoud' van het gebouw uit mensen bestaat, zal men niet meer dan 100 įC stijging kunnen tolereren.
[8]
de kleinste waarde in E11 of F11 wordt gebruikt.
[9]
Voorbeelden: In eenkantooris de gemiddelde afmeting 0.3 m,in een opslagplaats met palettenis die1 m,in een atelier waar kleine voorwerpen vervaardigd worden is die0.1 m.
[10]
Hoe brandbaarder de oppervlakken, hoegemakkelijkereen brand zich zal verspreiden:Men dient dus te bepalen hoe brandbaar de oppervlakken zijn. Hierbij houdt men rekening met verpakkings- en decoratiematerialen.
[11]
Ga naar "info P" voor een gewogen gemiddelde.
[12]
Brandbestrijding is veel moeilijker wanneer een gebouw enkel aan een smalle gevel bereikbaar is.
[13]
Bepaal de hoogte hin meter tussen vloer en plafond. Bij een hellend dak wordt de gemiddelde hoogte genomen.
[14]
Enkel deze bouwelementen kunnen bijdragen tot door de brand zelf gecreŽerde rookafvoer.

[15]
Deze systemen moetenontworpen zijn voor rookafvoer.
[16]
Als U hier de geschatte waarde als een % van de vloeroppervlakte geeft, vervangt die de berekende waarde.
[17]
Men nummert alle verdiepingen op de volgende manier: E =0 voor het voornaamste toegangsniveau; alle bovenliggende verdiepingen worden dan E= 1,2,3, enz. Alle kelderverdiepingen worden dan E= -1, -2, -3, enz.
[18]
om Z, het aantal toegangsrichtingen te bepalen, plaatst men het noorden voor de hoofdingang, en kijkt of het compartiment toegankelijk is voor de brandweer volgens de vier hoofdwindrichtingen.Z is het aantal toegankelijke richtingen (van 1 tot 4).
[19]
Voor het bepalen van de waarde van H, dient men het hoogteverschil te meten tussen het toegangsniveau voor de brandweer en de vloer van het compartiment. Dit verschil kan positief(H+) zijn of negatief zoals voor kelders(H-).