Naam van het gebouw     identificatie van het compartiment       referentie status
Berekening van de Beschermingsgraad D De referentiestatus is gewoonlijk de bestaande situatie.
DATA Symbool Eenheid resultaat
commentaar[1]
Watervoorzieningsfactor[2]            
Type watervoorziening w1   1. waterreserve voor algemeen gebruik, automatisch bijgevuld 0   0
Bluswatervoorraad   m≥ Geschatte hoeveelheid water beschikbaar voor blusacties 200 m≥    
(primair +secundair)   m≥ Vereiste Capaciteit voor blusacties[3] 150 m≥  
  w2   Beschikbare capaciteit als % van vereiste 100% 0 0[4]
Waterdistributienet          
Nominale diameter van hoofdleiding   mm DIA 100 (4") debiet 59,2    
Gesloten of kringnetwerk ?[5]     OK totaal m≥/h 118,4    
  w3   Capaciteit van het distributienetwerk is: ADEQUAAT   0
Hydrantaansluitingen[6]   m Omtrek gebouw ( = 2 * (b+ l)) 700,00 m  
    # Aantal beschikbare aansluitingen type 2.5" (70)[7] 0      
    # Aantal beschikbare aansluitingen type 3" (80)[8] 0      
    # Aantal beschikbare aansluitingen type 4" (110)[9] 6      
      Equivalente aantal aansluitingen van type 2.5" (70)[10] 18    
  w4   Gemiddelde afstand tussen de aansluitpunten op de gebouwomtrek 38,89   0
Statische druk op het net[11]   m Hoogte vloerniveau H+ of H- + hoogte plafond 12,0    
    bar Vereiste statische druk in het net 4,7 bar  
  w5 bar Beschikbare statische druk in het net 3,0 bar 3  
  w = 3
      Watervoorzieningsfactor W = 0,86
Normale beschermingsfactor[12]            
Ontdekking n1   Er is een continue bezetting en/of bewakingsdienst in het gebouw OK   0  
Melding     Er is ook een handbediend meldsysteem OK   0  
Oproep brandweer     De doormelding naar brandweer is zekergesteld: direct of via een meldkamer OK   0  
Alarm naar gebruikers     Een alarm naar de gebruikers is aanwezig. OK   0  
Brandblussers n2   1. Blussers zijn adequaat (type en aantal) 0   0  
Haspels en brandslangen[13] n3   1. Adequaat aantal en plaatsing 0   0  
Aankomst brandweer n4   2. aankomst na 10 tot 15 min. 2   2  
Opleiding aanwezigen n5   2. enkel een interventieploeg kent het gebruik ervan 2   2  
  n = 4
      Normale beschermingsfactor N = 0,81
Speciale beschermingsfactor            
Automatische branddetectie s1   Doormelding van het detectiesignaal naar de brandweerdirect of via meldkamer[14] OK      
      GEEN 0   0  
      Elektronisch overwaakt systeem met fout- en storingsmelding OK   0  
      Herkenning van kleine zones (per detector, kamer) NOK   0  
Verbeterde watervoorziening s2   Onuitputtelijke watervoorziening (4 maal de vereiste voorraad)[15] NOK   0  
  s3   Voorbehouden voor brandbestrijding NOK   0  
Beheer van de watervoorziening s4   Onder controle van de gebruiker van het gebouw (onafhankelijk) NOK   0  
druk / debiet energiebron s5   1. Enkele debiet/druk-energiebron[16] 0   0  
Sprinkler bescherming s6   Geen 0   0  
Andere automatisch systeem s7   GEEN ander automatisch blussysteem 0   0  
Brandweerpost s8   3. Direct oproepbare part time professionelen 4   4  
Bedrijfsbrandweer s9   Geen 0   0  
  s = 4
      Speciale beschermingsfactor S = 1,22
Brandweerstands factor            
Structureel /compartimentering fs min. Gemiddelde brandweerstand (REI) van de structurele en scheidende elementen: 15 min. 15  
Buitenmuren ff min. Gemiddelde brandweerstand van de buitenmuren ( E = vlamdichtheid) 15 min. 15  
Plafond of dak fd min. Gemiddelde brandweerstand van het dak of plafond (RE) 15 min. 15  
Binnenmuren[17] fw min. Gemiddelde brandweerstand van de binnenmuren (EI) 0 min. 0  
      Berekend gewogen gemiddelde van de brandweerstand f = 13,125
      InitiŽle structurele brandweerstand (stabiliteit) Fo = 1,15
      Brandweerstands factor[18] F = 1,12
Vluchtfactor            
Automatische branddetectie u1   Sommige data zijn al bij factor S ingegeven      
      GEEN 0 zie bij S 0
      Elektronisch overwaakt systeem met fout- en storingsmelding OK zie bij S 0
      Herkenning van kleine zones (per detector, kamer) NOK zie bij S 0
      Met gedeeltelijke detectie in zone van hoog risico[19] NOK   0  
      Maximaal 300 personen tezelfdertijd te evacueren OK   2  
      Evacuatiealarm met gesproken boodschappen via omroepsysteem NOK   0  
Subcompartimenten u2   GEEN 0   0  
Vluchtwegbescherming u3   Geen trappen nodig voor evacuatie 0   0  
Horizontale vluchtwegen     geen horizontale vluchtwegen naar naastliggend compartiment 0   0  
Signalering en noodverlichting     volledige signalisatie en noodverlichting voor de vluchtwegen OK   4  
Sprinklers? u4   Geen 0   0  
Ander automatisch blussysteem u5   GEEN ander automatisch blussysteem 0 zie bij S 0
Sturing RWA u6   Rookafvoersysteem bediend door de detectie OK   0  
Dichtstbije Brandweerpost u7   3. Direct oproepbare part time professionelen 4 zie bij S 4
Bedrijfsbrandweer u8   Geen 0 zie bij S 0
  u = 10
      Vluchtfactor U = 1,63
Reddingsfactor            
Compartimentering yi   GEEN 0   0
OBJECTBESCHERMING            
Detectie yi   gedeeltelijke detectie in zone van hoog risico[20] NOK   0  
Sprinkler     plaatselijk sprinklers in kritische zones[21] NOK   0  
Andere blussystemen yi   Lokaal automatisch blussysteem in kritische zones (CO2, schuim, inert gas) NOK   0  
ORGANISATORISCH          
FINANCIEEL yi   financiŽle en economische gegevens beveiligd[22] OK   2  
UITRUSTING yi   gemakkelijke toegang tot wisselstukken OK   4  
HERSTELLING yi   herstelling met eigen middelen mogelijk OK   2  
HERLOCALISERING     herlocalisatie van activiteit onmiddellijk mogelijk NOK   0  
SAMENWERKING yi   Contractuele samenwerkingsakkoorden met andere bedrijven NOK   0  
PRODUCTIECENTRA yi   spreiding van de activiteit over meerdere productiecentra NOK   0  
  y = 8
      Reddingsfactor Y = 1,48
Beschermingsgraden D            
      Beschermingsgraad voor        
Watervoorzieningsfactor W 0,86 patrimonium (gebouw en inhoud) D 0,95    
Normale beschermingsfactor N 0,81 aanwezigen (personen) D1 1,33   Datum van deze analyse
Speciale beschermingsfactor S 1,22 activiteiten D2 1,25    
Brandweerstands factor F 1,12     datum(s) van de analyse
Vluchtfactor U 1,63      
Reddingsfactor Y 1,48          

[1]
Motiveer hier uw keuze
[2]
De factor w wordt bepaald als de som van een reeks (ongunstige) factoren wi waarvan de waarde in volgende tabel kan gevonden worden.
[3]
De nodige bluswatervoorraad (primaire en secundaire samen) in m≥ is gelijk aan de totale brandlast in MJ/m≤ gedeeld door 4. Een kleinere voorraad kan een efficiŽnte brandbestrijdingbelemmeren.
[4]
Niet toepasselijk als er geen waterreserve is.
[5]
Bij een gesloten of kringnetwerk wordt het bluswater van meer dan 1 kant aangevoerd
[6]
Men voorziet voldoende aansluitpunten (hydranten): In principe 1 aansluiting van 2.5Ē (70 mm) per 50 m omtrek, of grotere. Een 3Ē (80 mm) aansluiting is 2 x 70 waard, en een 4Ē (110 mm) aansluiting is 3 x 70 waard.
[7]
Standaard bovengrondse DN100hydranten hebben gewoonlijk2 x70mm aansluitingen. Natte en droge stijgleidingen mogen meegerekend worden .
[8]
vindt menop DN80 ondergrondse hydranten
[9]
vindt men op DN100 ondergrondse hydranten
[10]
minstens 1 aansluiting opgeven !
[11]
De statische druk in het net (in m waterkolom = 0.1 bar) dient voldoende te zijn om in het compartiment te kunnen blussen. Vereist is dat de druk hoger is dan de hoogte + 35 m.
[12]
Met de normale bescherming beoordeelt men de keten: ontdekking- alarmering- manuele interventie.
[13]
Haspels en brandslangen dienen zo voorzien dat elk deel van het compartiment door minstens 1 straal bereikt wordt, voldoende om een beginnende brand te bestrijden.
[14]
Automatische detectiesystemen versnellen de ontdekking van een brand en de interventie van de brandweer. Ze komen enkel in aanmerking als de meldingsketen volledig is, d.w.z. dat het detecteren van eenbegin van brand doorgemeld wordt naar de brandweer, die dan zonderverdere vertraging tussenkomt.
[15]
Meren, bevaarbare rivieren, of zeer grote watertanks die meer dan 4 keer de vereiste voorraad kunnen leveren, worden als ďonuitputtelijkeĒ watervoorziening beschouwd.
[16]
Watervoorzieningen met een dubbele energiebron voor het aanleveren van druk en debiet worden als "hoog betrouwbaar" omschreven.
[17]
Deze tellen pas mee als de bekomen onderverdelingen kleiner zijn dan 1000 m≤, en elk niet groter zijn dan 25% van het compartiment
[18]
rekening houdend met S
[19]
enkel te gebruiken als er geen veralgemeende detectie is voorzien.
[20]
enkel te gebruiken als er geen veralgemeende detectie is voorzien.
[21]
enkel gebruiken als er geen algemene sprinklerbescherming is.

[22]
bv.. met back-ups, fysische afscherming, dubbels op andere plaatsen