Naam van het gebouw       identificatie van het compartiment       variant 2
Berekening van de Beschermingsgraad D Variant 2 kan gebruikt worden voor een alternatief voorstel; bv. Sprinklerbescherming
DATA Symbool Eenheid D -REF
GEWIJZIGDE DATA NIEUWE WAARDEN VARIANT 2 Commentaar[1]
Watervoorzieningsfactor[2]                
Type watervoorziening w1   0 Ongewijzigd   0  
Bluswatervoorraad   m≥ 200 Geschatte hoeveelheid water beschikbaar voor blusacties REF 500 200  
(primair +secundair)   m≥ 150 Vereiste Capaciteit voor blusacties[3] 150 m≥    
  w2   0[4] Beschikbare capaciteit als % van vereiste 100% 0  
Waterdistributienet              
Nominale diameter van hoofdleiding   mm 59,2 Ongewijzigd debiet 59,2  
Gesloten of kringnetwerk ?     118,4 OK REF 118,4  
  w3   0 Capaciteit van het distributienetwerk is: ADEQUAAT   0  
Hydrantaansluitingen[5]   m   Omtrek gebouw ( = 2 * (b+ l)) m 700,00  
    # 0 Aantal beschikbare aansluitingen type 2.5" (70)[6] 8      
    # 0 Aantal beschikbare aansluitingen type 3" (80)[7] 0      
    # 6 Aantal beschikbare aansluitingen type 4" (110)[8] 0      
    # 18 Equivalente aantal aansluitingen van type 2.5" (70)[9] 8 REF 18  
  w4   0 Gemiddelde afstand tussen de aansluitpunten op de gebouwomtrek 38,89 m 0  
Statische druk op het net[10]   m 12 Hoogte vloerniveau H+ of H- + hoogte plafond van variant 1 12      
      4,7 Vereiste statische druk in het net 4,7 bar    
  w5 bar 3 Beschikbare statische druk in het net 2 REF 3  
  3 w = 3  
      0,86 Watervoorzieningsfactor W = 0,86  
Normale beschermingsfactor[11]                
Ontdekking     0 Continue bezetting en/of bewakingsdienst REF   0  
Melding     0 Er is ook een handbediend meldsysteem REF   0  
Oproep brandweer     0 Doormelding naar brandweer is zekergesteld. REF   0  
Alarm naar gebruikers     0 Alarm naar gebruikers is aanwezig. REF   0  
Brandblussers n2   0 Ongewijzigd 0   0  
Haspels en brandslangen[12] n3   0 Ongewijzigd 0   0  
Aankomst brandweer n4   2 Ongewijzigd 2   2  
Opleiding aanwezigen n5   2 Ongewijzigd 2   2  
  4 n = 4  
      0,81 Normale beschermingsfactor N = 0,81  
Speciale beschermingsfactor                
Automatische branddetectie s1   OK Zekergestelde doormelding van het detectiesignaal naar de brandweerdirect/ via meldkamer[13] REF OK  
      0 1. door de werking van een sprinklersysteem met flow of pressure switch 4   4  
      0 Elektronisch overwaakt systeem met fout- en storingsmelding REF   0  
      0 Herkenning van kleine zones (per detector, kamer) REF   0  
Verbeterde watervoorziening s2   0 Onuitputtelijke watervoorziening (4 maal de vereiste voorraad)[14] REF   0  
  s3   0 Voorbehouden voor brandbestrijding OK   2  
Beheer van de watervoorziening s4   0 Onder controle van de gebruiker van het gebouw (onafhankelijk) OK   2  
druk / debiet energiebron s5   0 Ongewijzigd[15]     0  
Sprinkler bescherming s6   0 2. Sprinklers met eigen waterbron   14  
Andere automatisch systeem s7   0 Ongewijzigd 0 0  
Brandweerpost s8   4 Ongewijzigd 4   4  
Bedrijfsbrandweer s9   0 Ongewijzigd 0   0  
      4 SPECIALE BESCHERMING VOOR VARIANT 2 s = 26  
      1,22 Speciale beschermingsfactor S = 3,56  
Brandweerstands factor                
Structureel /compartimentering fs min. 15 Gemiddelde brandweerstand (REI) van de structurele en scheidende elementen: 60 REF 15  
Buitenmuren ff min. 15 Gemiddelde brandweerstand van de buitenmuren ( E = vlamdichtheid) 60 REF 15  
Plafond of dak fd min. 15 Gemiddelde brandweerstand van het dak of plafond (RE) 60 REF 15  
Binnenmuren[16] fw min. 0 Gemiddelde brandweerstand van de binnenmuren (EI) 0 REF 0  
      13,13 GEWIJZIGD berekend gewogen gemiddelde van de brandweerstand ? f   13,13  
      1,15 GEWIJZIGDE initiŽle structurele brandweerstand (stabiliteit) ? Fo = 1,15  
      1,12 Brandweerstands factor[17] F = 1,06  
Vluchtfactor                
Automatische branddetectie u1     Sommige data zijn al bij factor S ingegeven        
      0 1. door de werking van een sprinklersysteem met flow of pressure switch 4 zie bij S 4  
      0 Elektronisch overwaakt systeem met fout- en storingsmelding REF zie bij S 0  
      0 Herkenning van kleine zones (per detector, kamer) REF zie bij S 0  
      0 Met gedeeltelijke detectie in zone van hoog risico[18] REF   0  
      2 Maximaal 300 personen tezelfdertijd te evacueren REF   2  
      0 Evacuatiealarm met gesproken boodschappen via omroepsysteem REF   0  
Subcompartimenten u2   0 Ongewijzigd 0   0  
Vluchtwegbescherming u3   0 Ongewijzigd 0   0  
Horizontale vluchtwegen     0 Ongewijzigd 0   0  
Signalering en noodverlichting     4 volledige signalisatie en noodverlichting voor de vluchtwegen REF   4  
Sprinklers? u4   0 Ongewijzigd 0   0  
Ander automatisch blussysteem u5   0 Ongewijzigd 0 zie bij S 0  
Sturing RWA u6   0 Rookafvoersysteem bediend door de detectie[19] REF   0  
Dichtstbije Brandweerpost u7   4 Ongewijzigd 4 zie bij S 4  
Bedrijfsbrandweer u8   0 Ongewijzigd 0 zie bij S 0  
      10 VLUCHTWEGBESCHERMING VAN VARIANT 2 u = 14  
      1,63 Vluchtfactor U = 1,98  
Reddingsfactor                
Compartimentering y1   0 Ongewijzigd 0   0  
OBJECTBESCHERMING y2              
Detectie     0 gedeeltelijke detectie in zone van hoog risico[20] REF   0  
Sprinkler     0 plaatselijk sprinklers in kritische zones[21] REF   0  
Andere blussystemen     0 een ander automatisch blussysteem in kritische zones (CO2, schuim, inert gas) REF   0  
ORGANISATORISCH y3            
FINANCIEEL     2 financiŽle en economische gegevens beveiligd[22] REF   2  
UITRUSTING     4 gemakkelijke toegang tot wisselstukken REF   4  
HERSTELLING     2 herstelling met eigen middelen mogelijk REF   2  
HERLOCALISERING     0 herlocalisatie van activiteit onmiddellijk mogelijk REF   0  
SAMENWERKING     0 Contractuele samenwerkingsakkoorden met andere bedrijven REF   0  
PRODUCTIECENTRA     0 spreiding van de activiteit over meerdere productiecentra REF   0  
      8 BESCHERMING ACTIVITEITEN VAN VARIANT 2 y = 8  
      1,48 Reddingsfactor Y = 1,48  
Beschermingsgraden D                
        Beschermingsgraad voor        
Watervoorzieningsfactor W 0,86   patrimonium (gebouw en inhoud) D 2,63  
Normale beschermingsfactor N 0,81   aanwezigen (personen) D1 1,61 Datum van deze analyse
Speciale beschermingsfactor S 3,56   activiteiten D2 3,67  
Brandweerstands factor F 1,06   datum(s) van de analyse
Vluchtfactor U 1,98    
Reddingsfactor Y 1,48            

[1]
Motiveer hier uw keuze.
[2]
De factor w wordt bepaald als de som van een reeks (ongunstige) factoren wi waarvan de waarde in volgende tabel kan gevonden worden.
[3]
De nodige bluswatervoorraad (primaire en secundaire samen) in m≥ is gelijk aan de totale brandlast in MJ/m≤ gedeeld door 4. Een kleinere voorraad kan een efficiŽnte brandbestrijdingbelemmeren.
[4]
Niet van toepassing als er geen voorraad is.
[5]
Men voorziet voldoende aansluitpunten (hydranten): In principe 1 aansluiting van 2.5Ē (70 mm) per 50 m omtrek, of grotere. Een 3Ē (80 mm) aansluiting is 2 x 70 waard, en een 4Ē (110 mm) aansluiting is 3 x 70 waard.
[6]
Standaard bovengrondse DN100hydranten hebben gewoonlijk2 x70mm aansluitingen. Natte en droge stijgleidingen mogen meegerekend worden .
[7]
vindt menop DN80 ondergrondse hydranten
[8]
vindt men op DN100 ondergrondse hydranten
[9]
minstens 1 aansluiting opgeven !
[10]
De statische druk in het net (in m waterkolom = 0.1 bar) dient voldoende te zijn om in het compartiment te kunnen blussen. Vereist is dat de druk hoger is dan de hoogte + 35 m.
[11]
Met de normale bescherming beoordeelt men de keten: ontdekking- alarmering- manuele interventie.
[12]
Haspels en brandslangen dienen zo voorzien dat elk deel van het compartiment door minstens 1 straal bereikt wordt, voldoende om een beginnende brand te bestrijden.
[13]
Automatische detectiesystemen versnellen de ontdekking van een brand en de interventie van de brandweer. Ze komen enkel in aanmerking als de meldingsketen volledig is, d.w.z. dat het detecteren van eenbegin van brand doorgemeld wordt naar de brandweer, die dan zonderverdere vertraging tussenkomt.
[14]
Meren, bevaarbare rivieren, of zeer grote watertanks die meer dan 4 keer de vereiste voorraad kunnen leveren, worden als ďonuitputtelijkeĒ watervoorziening beschouwd.
[15]
Watervoorzieningen met een dubbele energiebron voor het aanleveren van druk en debiet worden als "hoog betrouwbaar" omschreven.
[16]
Deze tellen pas mee als de bekomen onderverdelingen kleiner zijn dan 1000 m≤, en elk niet groter zijn dan 25% van het compartiment
[17]
rekening houdend met S
[18]
enkel gebruiken als er geen veralgemeende detectie is voorzien.
[19]
Enkel meegeteld als het hele compartiment is beschermd met automatische detectie
[20]
enkel gebruiken als er geen veralgemeende detectie is voorzien.
[21]
enkel gebruiken als er geen algemene sprinklerbescherming is.

[22]
bv.. met back-ups, fysische afscherming, dubbels op andere plaatsen