INFO over de sub factoren van de Potentile Risico's
Brandlastfactor q  
ICON02
Permanente vuurbelasting Qi  
De 'permanente' vuurbelasting Qi is samengesteld uit alle brandbare elementen van de constructieonderdelen van een ruimte of van een gebouw: balken, kolommen, andere dragers, muren en scheidingen, vensters, vloer- en andere vaste bekleding. In de praktijk kan men de bouwwijzen van gebouwen indelen in een aantal types, waarbij slechts kleine verschillen in vuurbelasting vast te stellen zijn. De volgende tabel geeft de meest gebruikelijke waarden.  
A. volledig in onbrandbare materialen, bv.. een beton- of staalbouw 0
B. onbrandbare constructie, maar met max. 10% brandbare materialen voor ramen, dakisolatie, dakbedekking, enz. 100
C1. houten skelet maar afgewerkt met onbrandbare materialen. 300
C2. metselwerkconstructie met houten vloeren en dakgebinte 300
D. Onbrandbaar gebinte, brandbare afwerking . 1000
E. Volledig brandbare constructie. 1500
Ongewijzigd 100
Mobiele (variabele) vuurbelasting Qm   Range[1]
ICON1
In theorie berekent men Qm met de verbrandingswaarde van alle componenten van de inhoud gedeeld door de totale vloeroppervlakte, maar het is eenvoudiger de volgende tabel te gebruiken. Die is gebaseerd op de indeling in risicoklassen, die geldt voor het ontwerp van sprinklerinstallaties.  
Door de gebruiker bepaald 0
a. Laag risico klasse LH 200
a1. Kantoren 400 80 - 550
a2. Woningbouw 500 330 - 780
a3. Scholen 200 215 - 340
a4. Gezondheidszorg (hospitalen, enz.) 250 100 - 330
a5. Hotels en logiesbedrijven 250 310 - 330
b. Normaal risico met lage brandlast EN 12845 klasse OH1 600
c. Normaal risico met middelgrote brandlast EN 12845 klasse OH2 1500
d. Normaal risico met grote brandlast EN 12845 klasse OH3 2000
e. Normaal risico met zeer grote brandlast EN 12845 klasse OH4 2500
f. Hoog risico klasse EN 12845 HH1 2500
g. Hoog risico klasse EN 12845 HH2 3000
h. Hoog risico klasse EN 12845 HH3 en HH4 3750
i. Rekstapeling[2] 6750
j. Opslag beschermd met Large drop sprinklers 7500
ESFR beschermde stapeling tot 7 m hoog 12000
ESFR beschermde stapeling met ontwerpdruk 5.5 bar 15000
Ongewijzigd 500
verspreidingsfactor i  
ICON04
Gemiddelde afmeting van de inhoud: m  
Brandverspreiding geschiedt hoofdzakelijk aan de buitenkant van de brandende voorwerpen. Hoe groter de beschikbare oppervlakte, hoe gemakkelijker de brand zich zal verspreiden. Denk aan een kampvuur met een grote stapel met fijne takken. De gemiddelde afmeting van de inhoud is kenmerkend voor de verhouding volume (in m) / oppervlakte (in m).  
Om de gemiddelde afmeting te bepalen, neemt men n kenmerkende afmetingen van de inhoud en berekent men de n-de wortel uit het product van die getallen. De gemiddelde afmeting situeert zich op een schaal van 2 m tot 0.001 m.  
Geef hier maximum 10 typische afmetingen ( in meter): P-Ref P-V1 P-V2
afmeting 1 0,300 0,300 0,300
afmeting 2 0,600 3,000 0,001
afmeting 3      
afmeting 4      
afmeting 5      
afmeting 6      
afmeting 7      
afmeting 8      
afmeting 9      
afmeting 10      
Totaal aantal opgegeven afmetingen 2,000 2,000 2,000
Berekende gemiddelde afmeting (link met info P) 0,42 0,95 0,02
DOOR DE GEBRUIKER BEPAALD (link met Info P) 0,310 0,320 0,330
Ongewijzigd 0,42 0,42
ICON03
Temperatuurstijging T  
Bepaal de temperatuursverhoging die nodig is om de inhoud van het compartiment te doen branden of te beschadigen. De volgende reeks geeft een aanduiding van de te gebruiken waarden.  
DOOR GEBRUIKER BEPAALD (link met Info P) 500 TOTAAL: 0 TOTAAL: 0 TOTAAL:
GEWOGEN GEMIDDELDE van de volgende klassen (link met Info P)[3] 252 100% 302 100% 292 100%
a. Voor ontvlambare vloeistoffen ( FP <21C) 20 10% 20 10% 20 10%
b. mensen, plastics, of elektronica ( 100C)[4] 100 0% 100 0% 100 0%
c. textiel, hout, papier, voedingswaren (200C) 200 0% 200 0% 200 0%
d. Gemiddelde inhoud van woongebouwen ( 250C) 250 60% 250 40% 250 60%
e. machines, huishoudtoestellen en dgl. ( 300C) 300 20% 300 20% 300 0%
f. metalen voorwerpen (400C) 400 10% 400 10% 400 10%
g. Onbrandbare (bouw)materialen ( 500C) 500 0% 500 20% 500 20%
Ongewijzigd   P- REF 500 P - V1 500 P - V2
       
ICON05
Reactie bij brand klasse M   TOTAAL:   TOTAAL:   TOTAAL:
GEWOGEN GEMIDDELDE van de klassen (link met Info P)[5] 2,5 100% 3 100% 2,7 100%
A1 volgens EN 13501-1 of onbrandbaar 0 0% 0 30% 0 30%
A2 volgens EN 13501-1 of praktisch onbrandbaar 0,5 0% 0,5 0% 0,5 0%
B volgens EN 13501- 1 of EN 12845 Cat. I : weinig brandbaar of zelfdovend 1 0% 1 10% 1 20%
C volgens EN 13501-1 : traag brandende materialen 2 50% 2 0% 2 0%
D volgens EN 13501 of EN 12845 Cat. II: brandbare oppervlakken 3 50% 3 0% 3 0%
E volgens EN 13501-1 of EN 12845 Cat. III brandbare oppervlakken 4 0% 4 10% 4 0%
F. EN 12845 Cat. IV : gemakkelijk brandbare oppervlakken 5 0% 5 50% 5 50%
Ongewijzigd   P- REF 2,5 P - V1 2,5 P - V2
oppervlaktefactor g P - REF P - V1 P - V2
VLOER
Stap 1: Bepaal de langste afstand tussen twee middelpunten van zijden van het compartiment. Dit is de theoretische lengte l.
Stap 2: Bereken de totale grondoppervlakte van het compartiment : Atot
Step 3: Deel deze oppervlakte van het compartiment door de theoretische lengte. Dit geeft de equivalente breedte.[6]
Step 4: Ga na of het gebouw bereikbaar is langs zijn langste gevel. (zie links): Indien NIET (zie rechts): gebruik de optie "Smal gebouw".
breedgebouw
diepgebouw
Bereikbaarheid aan de straatkant
Gebouw bereikbaar aan een lange gevel lang
Gebouw slechts bereikbaar aan een smalle gevel smal
Ongewijzigd lang
Verdiepingenfactor e
Verdiepingnummer E, galerijen, mezzanines, enz.
Men nummert alle verdiepingen op de volgende manier: E =0 voor het voornaamste toegangsniveau; alle bovenliggende verdiepingen worden dan E= 1,2,3, enz. Alle kelderverdiepingen worden dan E= -1, -2, -3, enz.
Bij galerijen en tussenniveaus kan men een fractie toevoegen, bv.. als bij de eerste verdieping een galerij hoort die 40 % van het vloeroppervlak beslaat, gebruik dan 1.4 als waarde.
LEVEL
P - REF P - V1 P - V2
ventilatiefactor v
De ventilatiefactor v wordt berekend met de waarden van Qm, k en h.
De variabele (mobiele) vuurbelasting is de meest relevante maat voor de warmteontwikkeling binnen het gebouw.
ROOK
 
  P -REF P - V1 P - V2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAP 1: Bepaal de hoogte h, tussen de vloer en het plafond of dak van de verdieping. Voor een hellend dak of plafond, gebruikt men de gemiddelde hoogte. De maximum waarde voor h = 15 m. Voor hogere plafonds, gebruikt FRAME altijd 15 m
STAP 2: Bekijk alle vensters, enkele beglazingen, plastieken doorschijnende vlakken en dgl. in het dak en het bovenste derde van de muren. Geef de oppervlakte ervan in m[7]
STAP 3 : Bepaal de aerodynamisch oppervlakte van natuurlijke rookafvoer in m
STAP 4: Bepaal het debiet van mechanische rookafvoersystemen in Nm/uur.[8]
OF bepaal de verhouding tussen de openingen voor rookafvoer en de vloeroppervlakte.
toegangsfactor z
De toegangsfactor z geeft aan hoe moeilijk het is om hulp van buiten op de brandplaats te krijgen. De factor wordt berekend met b, H+ of H- en Z.
ICON07
om Z, het aantal toegangsrichtingen te bepalen, plaatst men het noorden voor de hoofdingang, en kijkt of het compartiment toegankelijk is voor de brandweer volgens de vier hoofdwindrichtingen. Z is het aantal toegankelijke richtingen (van 1 tot 4).
Z
1
2
3
4
TOEGANG
P - REF P - V1 P - V2

[1]
gemiddelden en variaties van vuurbelastingen in de vakliteratuur
[2]
Voor stapelplaats risico's is Qm in MJ/m = 300 x de totale sproeidichtheid der sprinklers in liter/ min.m. Voor rekken waar daksprinklers en reksprinklers nodig zijn moet de totale sproeidichtheid eerst berekend worden. Dit komt erop neer dat er voor elke rij reksprinklers een brandlast van 3750 MJ/m bijgeteld wordt bij de brandlast berekend op basis van de sproeidichtheid van het daknetwerk.
[3]
Een tussenliggende waarde is ook aanvaardbaar. Bv.. in een opslagplaats van wisselstukken, al dan niet verpakt, kan men 250 C gebruiken. Let op dat de som van alle klassen 100 % is.
[4]
Mensen moeten enkel als "inhoud" beschouwd worden als zij voor langere tijd in het compartiment blijven tijdens de groeifase van de brand..
[5]
een gewogen gemiddelde is ook aanvaardbaar. bv.. bij onverpakte en in piepschuim verpakte metalen stukken die samen opgeslagen worden kan men een combinatie van A1 en F gebruiken. Let erop dat het totaal 100 % is.
[6]
Op deze manier bepaalt men de rechthoek die even groot is als het compartiment.
[7]
Aangenomen wordt dat ongeveer een derde van de plastic en "enkel glas" -partijen in dak en bovenste derde van de buitenmuren onder invloed van de brand zullen openbreken en beschikbaar zijn voor rookafvoer. Reken NIET met dubbel glas dat moeilijk breekt bij brand.
[8]
Een debiet van 10.000 Nm/uur mechanische ventilatie komt overeen met 1 m rookluik.