BVR Brandveiligheid Ouderenvoorzieningen van 9-12-2011: Het kan veel beter... Het Vlaams Besluit van 9-12-2011 legt in zijn bijlage 1 de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen vast die vanaf 1 juli 2012 van toepassing zijn voor het verkrijgen van een erkenningsattest voor deze voorzieningen.  In de inleiding tot het besluit staat de oudere regelgeving vermeld die vervangen wordt (zie bijgevoegd overzicht in pdf-formaat) . Inhoudelijk neemt het nieuwe besluit het basisconcept van deze oudere regelgeving over dat oorspronkelijk dateert van voor 1974 en dat dus gebaseerd is op de maatschappelijke context en de stand van kennis en techniek van die periode. De gebruikers van de FRAME methode weten dat het mogelijk is om met de methode een aangepast brandveiligheidsconcept uit te werken voor elk gebouw, ongeacht of het nu een nieuwbouw of een bestaand gebouw is. Maar blijkbaar heeft de administratie geen gebruik gemaakt van de methode om te toetsen of de voorgestelde maatregelen een goed veiligheidsniveau kunnen waarborgen. Een kritische analyse van dit besluit leidt tot de vaststelling van de volgende tekortkomingen: Het gaat uit van een gedateerd concept van brandveiligheid Het garandeert geen beter niveau van veiligheid dan wat er al bestond in Melle voor de brand van 2009: zie Brand in Zorgcentrum Melle Het zondigt tegen enkele regels van een goed veiligheidsconcept Het heeft een ingebouwde mogelijkheid van dodelijke slachtoffers Het biedt de best beschikbare techniek (sprinklers) niet aan als standaardkeuze  zoals dat in andere landen het geval is Het houdt onvoldoende rekening met de beperkte mobiliteit van ouderen De procedure voorziet geen openheid van de adviezen en geen beroepsmogelijkheid tegen de gegeven attestering. De tekst van bijlage 1 vertoont een aantal slordigheden zoals ondoordachte en overbodige bepalingen, het toelaten van verouderde technieken voor nieuwe voorzieningen, en schoon-heidsfouten zoals onjuiste of onvolledige verwijzingen naar normen en niet gedefinieerde begrippen. De uitgebreide kritische analyse vindt U hier. Ik heb vruchteloos geprobeerd om de Vlaamse overheid te doen inzien dat dit Besluit tekort schiet. Daarom heb  ik van mijn democratisch recht gebruik gemaakt om een verzoekschrift in te dienen bij het Vlaams Parlement om dit Besluit te bespreken en ervoor te zorgen dat de bevoegde Minister Vandeurzen het zo snel mogelijk grondig aanpast. Zeven andere personen uit de sector brandveiligheid hebben het medeondetekend. Het verzoekschrift vindt U hier.  Het is ondertussen ontvankelijk verklaard en zal binnenkort op de agenda van de Commissie voor Welzijn geplaatst worden voor bespreking. Erik De Smet, Ingenieur brandveiligheid op rust en auteur van de FRAME methode